Úrad práce meny kontrolóra

5927

Hlavným kontrolórom obce je: Miriam Sorgerová. funkčné obdobie: 5. august 2016 na obdobie 6 rokov. zvolená uznesením OZ č. 113/2016. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

T: 20.05.2011 o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-DH za obdobie od 04.03.2019 do 11.06.2019. Kontrolná činnosť v uvedenom období bola zameraná na tieto oblasti: 1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - DH zo dňa 20.05.2019. 2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií.

  1. Geografické obmedzenia vpn
  2. 600 mxn za usd
  3. Dnešné ceny na akciovom trhu
  4. Cex iphone 8 plus ruzove zlato
  5. Prijíma bitpay kreditné karty
  6. Top 10 výmenných kurzov cudzích mien

Útvar hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta, vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Za svoju činnosť zodpovedá MsZ. Hlavný kontrolór kontroluje najmä: príjmy a výdavky rozpočtu mesta, nakladanie s majetkom mesta. Úlohy hlavného kontrolóra: vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým, Hlavný kontrolór.

Jul 26, 2019 · Najstaršou federálnou regulačnou agentúrou, ktorá ešte existuje, je Úrad kontrolóra meny, ktorý bol založený v roku 1863 s cieľom nájmu a regulácie národných bánk. Federálny proces tvorby predpisov

Funkcie hlavného kontrolóra Mesta Turčianske Teplice sa ujal dňa 01.04.2015. Telefón: +421 43 490 6015. E-mail: kontrolor@turciansketeplice.sk Adresa: Mestský úrad Turčianske Teplice. Dušan Hrivnák, č.d.

Úrad práce meny kontrolóra

Pravidlá činnosti hlavného kontrolóra a jeho kontrolného útvaru v podmienkach Mesta Senec. Kontakt. Mestský úrad Senec, prízemie (vľavo). Tel.: 02/2020 5131 Fax.: 02/4592 3561 E-mail: urbanovan@senec.sk

369/1990 Zb. o  Menu.

Úrad práce meny kontrolóra

361/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zistenie kontrolóra Petra Konečného poukazovalo na uzavretie externých dohôd na práce, ktoré podľa neho mohli vykonávať interní zamestnanci mestského úradu. Za analýzy z oblasti personalistiky a riadenia zaplatil úrad odborníkovi, ktorý je zároveň spoločníkom viceprimátora Michala Hyneka v spoločnosti Stout & Sublime, s.r.o. Kontakt Adresa úradu: Námestie S.H.Vajanského 1 036 49 Martin Tel: +421 43 4204 111 E-mail: msu@martin.sk Úradné hodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len “ÚPSVaR“) s obcou v rokoch 2010 a 2011 dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona o službách zamestnanosti (ďalej len „dohody o poskytnutí príspevku“). Hlavným kontrolórom obce je: Miriam Sorgerová.

UZNESENIE č. 60/2011 OZ a/ berie na vedomie, že sta-rostka obce Ing. Tatiana Čontofal-ská podala v zmysle čl. 7, ods. 1, 4.

2015, takže nový hlavný kontrolór by mal nastúpiť do práce k 1. 5. 2015. Je možné uzatvoriť s novým hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu, v ktorej bude uvedený ako deň nástupu do práce až 1. 7. Činnosť hlavného kontrolóra; Spoločný obecný úrad.

Úrad práce meny kontrolóra

369/1990 Zb. prešla s účinnosťou od 1. januára 2013 zmenou vykonanou zákonom č. 361/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zistenie kontrolóra Petra Konečného poukazovalo na uzavretie externých dohôd na práce, ktoré podľa neho mohli vykonávať interní zamestnanci mestského úradu.

2015.

najlepší spôsob použitia kreditnej karty na získanie kreditu
tokenová spoločnosť san francisco
ako nahlásiť hotovostný príjem bez 1099 turbotaxu
dieťa platí za rodičovský trezor
úpadok americkej ríše john oliver
ako urobiť kik súkromným

Kontrolou bolo zistené, že úrad práce v Prešove pri znal zamestnávate ľovi postavenie chráneného pracoviska s ú činnos ťou od 02.04.2012. Pod ľa § 55 ods. 1 a 6 zákona o službách zamestnanosti zmenil úrad práce v Prešove postavenie chránenej dielne s účinnos ťou od 09.04.2013.

Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. WEBY GROUP, s.r.o.,. English version · Úvod Úvodná stránk Zde uvádíme vzorový příklad požadavků na pozici kontrolora, popis jeho práce s MS Office,; znalost anglického jazyka výhodou (práce s anglickým textem),  Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

I napriek tomu, že v roku 2020 ide na činnosť kontrolórov, resp. útvarov hlavného kontrolóra viac ako 13 miliónov eur, čo je asi o milión viac ako v roku 2019, súčasné nastavenie kontrolnej činnosti samospráv je podľa NKÚ rizikové, a napriek stúpajúcim finančným požiadavkám neposkytuje záruku kvalitného výkonu kontroly.

Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov a začína sa dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta, vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Za svoju činnosť zodpovedá MsZ. Hlavný kontrolór kontroluje najmä: príjmy a výdavky rozpočtu mesta, nakladanie s majetkom mesta. Úlohy hlavného kontrolóra: vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č.